LDPlayer - سوالات متداول

آموزش های ویدئویی

مشکلی را که شبیه ساز پس از ورود به رابط متوقف می شود تا رسیدن به 94% برطرف کنید

مقدمه ای بر LDPlayer صفحه کلید ماکرو

نحوه تنظیم گرافیک های گسسته NVIDIA و AMD برای اجرای شبیه ساز

نحوه فعال کردن VT در رایانه

راهنمایی بازیکنان جدید

راهنمایی پیشرفته

راهنمای کاربری

عیب یابی