خانه عیب یابی رفع LDPlayer عدم دریافت رابط COM (InvalidVirtualBox)
ممکن است هنگام "راه اندازی LDPlayer" پیام "متأسفیم ، پخش کننده با خطایی مواجه شد. لطفاً سعی کنید آن را تعمیر کنید. دریافت رابط COM (InvalidVirtualBox) ناموفق بود". حتی اگر بخواهید آن را تعمیر کنید ، مشکل همچنان باقی است. برای رفع خطا ، موارد زیر را امتحان کنید.

Fix Failed to get COM interface (InvalidVirtualBox)

1. ابتدا این رایانه را باز کنید. سپس ،%USERPROFILE% را در نوار آدرس تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید.

修复 获取 COM 接口失败 (InvalidVirtualBox)

2. پوشه ای با نام .LdVirtualBox پیدا کرده و آن را حذف کنید. پس از آن دوباره LDPlayer را راه اندازی کنید.

Fix Failed to get COM interface (InvalidVirtualBox)